De Koepel

Tijdens de najaarsbijeenkomst met al onze contactpersonen zijn de plannen van de Koepel voor 2012 vastgesteld. De vertaling van de plannen is ook terug te vinden in de begroting. Er zijn geen grote koerswijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren maar er worden wel andere accenten gelegd.

Werkplan De Koepel 2012

Belangenbehartiging.

De achterban heeft aangegeven dat het komend jaar gewerkt moet worden aan een aantal concrete problemen van nu en morgen.

Bekendheid en communicatie.

In 2012 zal er voor de communicatie tusen de Koepel en haar achterban e.e.a. gaan veranderen. We gaan met alle huurders communiceren, en niet alleen de leden, en onze digitale informatie moet beter worden. In concrete gaat het om de volgende resultaten:

Themabijeenkomsten.

In het verlengde van de belangenbehartiging wil de Koepel in 2012 in ieder geval twee themabijeenkomsten organiseren. Op het thema vitale complexen ligt het wellicht voor de hand om dat te doen in de vorm van een klein symposium.

De thema´s voor 2012 zijn:


Bestuur.

Naast het besturen van de vereniging hebben de bestuursleden ook uitvoerende taken. Soms als contactpersoon, soms als deelnemers in diverse werkgroepen, andere weer als penningmeester of secretaris. In 2012 wil het bestuur graag twee jonge en actieve leden aan het bestuur toevoegen. Dit willen we doen om de gaten die gevallen zijn op te vullen maar ook om de werkzaamheden beter te kunnen spreiden. Dit willen we o.a. doen door:

De Koepel blijft een vrijwilligersorganisatie maar we blijven gebruik maken van de diensten van de Woonbond bij een aantal activiteiten. Ons vrijwilligersbeleid zal ook in 2012 voldoende voorzien in een onkostenvergoeding en een jaarlijkse gemeenschappelijke activiteit. Dat is niet alleen bedoeld voor het bestuur maar ook voor contactpersonen en leden in bewonerscommissies.

Daarnaast zullen we de werving voor het digitale panel voortzetten. Het is voor ons een belangrijk instrument om contact te hebben met de achterban.

Samenwerking.

De Koepel in Stadskanaal staat niet alleen in de wereld. We maken ons ook druk over de huurders die buiten ons werkgebied wonen. Dat is o.a. terug te vinden door samenwerking met andere huurdersorganisaties van Lefier, ons lidmaatschap van de Woonbond en het bezoeken van regionale en landelijke themabijeenkomsten.


Tot slot.

Bij voorbaat willen we onze achterban, de gemeente en de verhuurders bedanken voor de financiële ondersteuning die we ook in 2012 ontvangen. Maar zeker ook voor de samenwerking, want alleen door die samenwerking kunnen we meer kwaliteit bieden.

Stadskanaal, 6 december 2011

Home