[website ontwerp] [website maken] [De Koepel]
[bestuur]
[contactpersonen]
[nieuws]
[persberichten]
[info-voor-huurders]
[Foto's De Koepel]
[contact]

Belangenbehartiging.

De achterban heeft aangegeven dat het komend jaar gewerkt moet worden aan een aantal concrete problemen van nu en morgen.

 • Meer naar leefbaarheid van de wijken en met name een bestrijding van achteruitgang (overlast, drugs, ) maar zeker ook oog voor de kwaliteit van tuinen en openbare ruimten
 • Aandacht voor parkeerproblematiek, in delen van Stadskanaal wordt parkeren een probleem, wat kunnen we hier samen met de gemeente aan doen
 • Aandacht voor wonen en wmo, wonen en zorg wordt steeds belangrijker. Bewoners praten over de concrete problemen van nu zoals opladen en parkeren scootmobiel maar ook in het grote geheel zullen we na moeten gaan hoe bewoners goed en betaalbaar kunnen blijven wonen. We willen in dit kader ook met een enquête o.i.d. huurders benaderen over dit onderwerp.
 • Aandacht voor achteruitgang Maarswold, met de bewoners, gemeente en Lefier zouden we eigenlijk in 2012 aan de slag willen om een wijkvisie te maken met een aanzet voor een verbeterplan
 • Aandacht voor oplevering na mutatie, met Lefier wil de Koepel nieuwe afspraken maken over de basiskwaliteit en de opleverkwaliteit bij woninguitgifte. Willen in dit kader ook een enquête houden onder huurders die kortgeleden een woning hebben aanvaard.
 • Met de verhuurders willen we nagaan wat de huurders vinden van de EPA projecten die zijn uitgevoerd, wat vinden ze van de nieuwe kwaliteit, wat vonden ze van het proces en wat vinden ze van het huurbeleid.

Bekendheid en communicatie.

In 2012 zal er voor de communicatie tusen de Koepel en haar achterban e.e.a. gaan veranderen. We gaan met alle huurders communiceren, en niet alleen de leden, en onze digitale informatie moet beter worden. In concrete gaat het om de volgende resultaten:

 • Er komt een nieuwe folder over de Koepel die gebruikt kan worden bij nieuwe woonuitgiften door de verhuurders, informatiemarkten etc
 • De nieuwsbrief wordt 4 maal per jaar aan alle huurders gestuurd, alle huurders krijgen ook medio mei het huurverhogingsnummer van Woonbondig.
 • We gaan een webbeheerder aanstellen die er voor gaat zorgen dat de website wekelijks nieuwe informatie biedt. Daarnaast gaan we ook na of er meer informatie is die we digitaal kunnen gaan aanbieden.
 • Een van de bestuursleden zal de portefeuille PR en communicatie krijgen
 • We gaan door met de maandelijkse persberichten en zullen proberen elke maand actueel te zijn
 • Voor de bewonersbijeenkomsten krijgt de Koepel banners om de stand verder aan te kleden
 • De Koepel wil in 2012 in overleg met het jongerenwerk nagaan of er op het gebied van de jongerenhuisvesting activiteiten kunnen worden uitgezet.

Themabijeenkomsten.

In het verlengde van de belangenbehartiging wil de Koepel in 2012 in ieder geval twee themabijeenkomsten organiseren. Op het thema vitale complexen ligt het wellicht voor de hand om dat te doen in de vorm van een klein symposium.

De thema´s voor 2012 zijn:

 • Wonen en wmo
 • vitale complexen


Bestuur.

Naast het besturen van de vereniging hebben de bestuursleden ook uitvoerende taken. Soms als contactpersoon, soms als deelnemers in diverse werkgroepen, andere weer als penningmeester of secretaris. In 2012 wil het bestuur graag twee jonge en actieve leden aan het bestuur toevoegen. Dit willen we doen om de gaten die gevallen zijn op te vullen maar ook om de werkzaamheden beter te kunnen spreiden. Dit willen we o.a. doen door:

 • meer samen te werken met het VIP
 • stage voor scholieren bij de Koepel te onderzoeken
 • werving van bestuursleden in 2012 gerichter te laten plaatsvinden

De Koepel blijft een vrijwilligersorganisatie maar we blijven gebruik maken van de diensten van de Woonbond bij een aantal activiteiten. Ons vrijwilligersbeleid zal ook in 2012 voldoende voorzien in een onkostenvergoeding en een jaarlijkse gemeenschappelijke activiteit. Dat is niet alleen bedoeld voor het bestuur maar ook voor contactpersonen en leden in bewonerscommissies.

Daarnaast zullen we de werving voor het digitale panel voortzetten. Het is voor ons een belangrijk instrument om contact te hebben met de achterban.

Samenwerking.

De Koepel in Stadskanaal staat niet alleen in de wereld. We maken ons ook druk over de huurders die buiten ons werkgebied wonen. Dat is o.a. terug te vinden door samenwerking met andere huurdersorganisaties van Lefier, ons lidmaatschap van de Woonbond en het bezoeken van regionale en landelijke themabijeenkomsten.


Tot slot.

Bij voorbaat willen we onze achterban, de gemeente en de verhuurders bedanken voor de financiële ondersteuning die we ook in 2012 ontvangen. Maar zeker ook voor de samenwerking, want alleen door die samenwerking kunnen we meer kwaliteit bieden.

Stadskanaal, 6 december 2011

Werkplan De Koepel 2012

Tijdens de najaarsbijeenkomst met al onze contactpersonen zijn de plannen van de Koepel voor 2012 vastgesteld. De vertaling van de plannen is ook terug te vinden in de begroting. Er zijn geen grote koerswijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren maar er worden wel andere accenten gelegd.